Windturbines

Peutz beschikt over een ruime ervaring met het adviseren over alle milieuaspecten die samenhangen met windturbines.

Sinds 1 januari 2011 wordt het geluid van windturbines beoordeeld conform Het “Reken- en meetvoorschrift windturbines”, te vinden in bijlage 4 van de “Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”.

Afhankelijk van de plaatselijke windsnelheidsverdeling wordt een jaargemiddeld geluidvermogen berekend waarmee het te beoordelen jaargemiddelde geluidniveau (Lden) bij woningen bepaald wordt.

Exploitanten van windturbines dienen nu meer geluidgegevens te overhandigen van hun windturbine dan volgens de regels voor 1 januari 2011. Het uiteindelijke rekenresultaat sluit daardoor beter aan bij de plaatselijke windcondities.

Voor het bevoegd gezag is het lastiger geworden om het geluidniveau van een windturbine ter plaatse van woningen door metingen te controleren. De mogelijkheid om te controleren of de windturbine voldoet aan de grenswaarden door middel van metingen bij woningen is vervallen. Het is wel mogelijk om met geluidmetingen bij een (beperkt) aantal windsnelheden de geluidemissie van een windturbine te bepalen. Op deze wijze kan het namens de exploitant van de windturbine uitgevoerde akoestisch onderzoek gecontroleerd worden.

Het debat over windturbines is plaatselijk sterk gepolariseerd. Het vaststellen van de juiste feiten is dan een noodzakelijke randvoorwaarde om discussies bevredigend te kunnen voeren. Naast de technische vaststelling van de optredende geluidniveaus kan Peutz ook beleidsmatig adviseren over bijvoorbeeld het al of niet opleggen van een maatwerkvoorschrift in een specifieke situatie.

Ook voor andere milieu-aspecten zoals externe veiligheid en het optreden van slagschaduw kan Peutz onderzoek uitvoeren en adviseren.