Infrastructuur

Geluidhinder

Geluidhinder vanwege wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en/of industrie kan relevant zijn. De Wet geluidhinder (Wgh) kent daarvoor verschillende grenswaarden en ontheffingscriteria. Voor de geluidrechten van bedrijven zijn de verleende milieuvergunningen en soms de zonering van industrieterreinen van belang.

Rekenmodellen

Door middel van metingen kan Peutz voor u de geluidsituatie in kaart brengen. Met de beschikbare rekenmodellen onderzoekt Peutz of de bestaande situatie belemmeringen oproept voor woningbouw of bedrijfsmatige initiatieven danwel een beroep op ontheffingscriteria noodzakelijk maakt.

Maatregelen

Ook een scala aan mogelijke maatregelen kan bij de analyses worden betrokken en in de planvorming worden ingebracht. Te denken valt daarbij aan maatregelen aan de infrastructuur (geluidarm asfalt, afschermingen, verkeersregulatie etc.), industriële bronnen (geluiddempers, omkastingen, geluidschermen etc.) en/of gebouwen (dove gevels, ventilatievoorzieningen, dubbele-huid façades etc).