Hinder door trillingen

In omgevingsvergunningen van bedrijven kunnen grenswaarden aan de maximaal toelaatbare trillingniveaus worden gesteld. Deze gelden in nabij gelegen woningen ten einde hinder te voorkomen. Om na te gaan of voldaan wordt aan de grenswaarden kunnen in woningen metingen worden verricht of kan in nieuwe of gewijzigde situaties een prognose gedaan worden. In het laatste geval wordt o.a. gebruik gemaakt van complexe rekenmodellen volgens de Eindige Elementen Methode (EEM).