Onderzoek naar (schadelijke) stoffenverspreiding

Peutz beschikt over een eigen windtunnel in de vestiging Mook. Deze windtunnel is geschikt voor onderzoek naar de luchtkwaliteit in complexe situaties.

Een heldere vertaling van windtunnel naar werkelijkheid staat voor ons voorop. Daardoor kunnen opdrachtgevers op basis van eerste onderzoeksresultaten aanpassingen voorstellen en laten evalueren. De planning van ons windtunnellab is flexibel, waardoor we in staat zijn snel antwoord te geven op nieuwe vragen.

Wegen (ook binnenstedelijk)

In de windtunnel is in detail na te gaan wat het effect is van overkappingen, schermen, een verdiepte ligging, vegetatie en omliggende bebouwing. Onze windtunnelmethode is ministerieel goedgekeurd (RBL 2007). In opdracht van Rijkswaterstaat is Peutz betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw protocol voor windtunnelonderzoek naar schermen bij snelwegen. Met dit onderzoek lopen we wereldwijd voorop.

Tunnelmonden

Met de windtunnel kan de luchtkwaliteit bij tunnelmonden worden bepaald, inclusief het effect van een verdiepte ligging en het zogenaamde “jet-effect”. De resultaten worden verwerkt in een uur-voor-uur simulatie, waarbij ook verschillende ventilatie-strategieën kunnen worden getest. Voor overheden kan een representatieve tunnelfactor worden bepaald voor gebruik binnen de NSL-monitoringtool.

Parkeergarages

De eisen aan de plaatsing van uitblaasroosters van parkeergarages in het Activiteitenbesluit zijn niet altijd even praktisch en uitvoerbaar. Met de windtunnel kan de gelijkwaardigheid van afwijkende uitblaasposities worden aangetoond.

Schoorstenen

Met windtunnelonderzoek is de hoogte van een schoorsteen te optimaliseren, ook tussen complexe bebouwing. Binnen Peutz bestaat veel ervaring met uitlaten van industriële productieprocessen, laboratoria, ziekenhuizen, stookinstallaties, stoomketels, WKK's en scheepsmotoren.

Geur

Met windtunnelonderzoek kunnen alle denkbare geurbronnen worden onderzocht. In combinatie met klachtenregistraties of de geurhinderdrempels in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) is geurhinder te voorspellen en te voorkomen. Deze methode is reeds met succes toegepast rondom wegen en parkeergarages, voor noodstroomaggregaten, helikopterplatforms, verfspuitcabines, researchlaboratoria en passagiersdekken van schepen.

Verdunningsfactor van ventilatievoorzieningen en stookinstallaties

Peutz biedt een onderzoeksmethode die aansluit bij NEN 1087, maar die toch begrijpelijk en fysisch interpreteerbaar is. Met deze methode zijn ook grote installaties (buiten het toepassingsgebied van NEN 1087) te toetsen aan de eisen in het Bouwbesluit.