Brandveiligheid

EGOLF

De EGOLF is de 'brancheorganisatie' van laboratoria die onderzoek doen op het gebied van brandveiligheid. EGOLF staat voor 'European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification'.

Brandgedrag materialen

In de Nederlandse Regelgeving (het Bouwbesluit) worden eisen gesteld aan het brandgedrag van bouwmaterialen om zo bij brand de risico's te beperken. Sinds 2012 worden deze eisen uitgedrukt in de Euroklasse (ook nog brandklasse genoemd). Hiermee sluit het Bouwbesluit aan bij het Europese stelsel van productclassificatie, waarbij op basis van geharmoniseerde testmethoden het brandgedrag wordt bepaald. De classificatie van het brandgedrag maakt deel uit van de CE-markering die inmiddels voor veel bouwproducten vereist is.

CE markering

 

Vanaf 1 juli 2013 is in Europa de CPR van kracht (Construction Products Regulation). Dat houdt onder andere in dat CE-markering van bouwproducten in principe verplicht is. Waarom 'in principe'? Welnu, voor nog niet alle bouwproducten is al een 'geharmoniseerde Europese productnorm' of hEN beschikbaar. In die normen is omschreven aan welke eisen een bouwproduct moet voldoen. In een aantal gevallen is geen hEN beschikbaar, maar wel een ETAG. In dergelijke gevallen is CE-markering op vrijwillige basis mogelijk.

Extended Application

In aanvulling op het direct toepassingsgebied zoals dat uit de brandwerendheidsbeproeving zelf volgt is het vaak mogelijk het toepassingsgebied te vergroten op basis van daarvoor opgestelde Europese normen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om, als een dubbele deur met goed gevolg is getest, het resultaat van de beproeving ook van toepassing te verklaren op de 'enkele' uitvoering van deze deur. Het opstellen van deze verklaringen vergt gedegen kennis van het gedrag van constructies en brandproeven en is daarom voorbehouden aan geaccrediteerde laboratoria die tevens notified body zijn.

Brandwerendheidsproeven

Wij hebben de beschikking over een brandwerendheidsoven van 3 m hoog en 4 m breed. De oven kan worden gekanteld zodat zowel verticale als horizontale proeven uitgevoerd kunnen worden. Uiteraard voldoet de oven aan de Europese eisen.

Accreditatie

Peutz is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de volgende brandwerendheidsproeven en voor de classificatie van de resultaten (EN 13501-2):

Fire Safety Engineering

De regelgeving beperkt de vrijheid in ontwerp en gebruik van gebouwen in verband met de brandveiligheid. De regelgeving is gebaseerd op regels en afspraken die geschikt zijn voor de meest voorkomende situaties, maar in bijzondere situaties vaak tekort schieten. Denk daarbij aan gesprinklerde gebouwen, atria, ondergrondse ruimten en hoogbouw.

Een specifieke beoordeling kan voor deze situaties leiden tot een minstens even veilige, betere en goedkopere oplossing. In de specifieke beoordeling worden de mogelijke gevolgen van een brand in kaart gebracht, rekening houdend met:

PvE brandmeld- en ontruimingsalarm-installatie

Brandbeveiligingsinstallaties

Een brandmeldinstallatie (BMI) en een ontruimingsalarminstallatie (OAI) zijn essentiële brandveiligheidsinstallaties van een gebouw. Beide installaties zijn primair bedoeld om bij te dragen aan de veiligheid van de aanwezige personen. De installaties zorgen in geval van brand voor een vroegtijdige detectie (brandmelding) en alarmering (ontruimingsalarm). Hierdoor kunnen de aanwezige personen in het gebouw snel en veilig vluchten.

Rook- en warmteafvoerinstallaties

Vluchten via een atrium

In gebouwen worden vaak één of meer atria toegepast. In een aantal gevallen moet via deze atria worden gevlucht. Indien in zo'n atrium of in aangrenzende ruimten brand uitbreekt, betekent dit dat de ruimte zich geleidelijk zal vullen met rook. Hierdoor kunnen binnen korte tijd de gangen niet meer worden gebruikt voor ontvluchting, omdat de rookconcentraties te hoog worden. Ook ontstaat er door de oplopende temperatuur een toenemende kans op het spontaan ontbranden (flash-over) van de in het atrium toegepaste materialen.

Brandproeven

Brand is een onvoorspelbaar verschijnsel. Hoe eenvoudig een situatie ook lijkt te zijn, de gebeurtenissen bij brand blijken dikwijls onverwacht complex. Daarom zijn theoretische beschouwingen niet altijd even betrouwbaar. Een brandproef kan dan een goed inzicht geven in de gebeurtenissen bij brand. Zo'n proef kan plaatsvinden in een laboratorium of in een praktijksituatie.

Beheersbaarheid van brand

Een gebouw moet worden ingedeeld in brandcompartimenten om een eventuele brand beheersbaar te houden. Doorgaans mag de maximale oppervlakte van een brandcompartiment 1000 m2 bedragen. In een gebouw met een industriële toepassing komt het regelmatig voor dat men een brandcompartiment om functionele redenen met een grotere oppervlakte dan de "standaard" 1000 m2 wil realiseren.

Brandveiligheid

De Peutz groep adviseert op het gebied van brandveiligheid. Daarbij richten we ons vooral op de veiligheid van mensen. Uiteindelijk is veilig kunnen vluchten het allerbelangrijkste. Daarnaast hebben we ook aandacht voor aspecten als het beheersbaar houden en terugdringen van brand.

Abonneer op Brandveiligheid